Allmänna villkorI dessa skall allmänna villkor förstås i enlighet med:
1. Ytterligare avtal: ett avtal genom vilket konsumenten förvärvar varor, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa varor, digitalt innehåll och/eller tjänster som levereras av företagaren eller av en tredje part på grundval av ett avtal mellan den tredje parten och företagaren;
2. Ångerfrist: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
3. Konsument: en fysisk person som inte agerar för ändamål som är i samband med dennes näringsverksamhet, företag, hantverks- eller yrkesverksamhet;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form;
6. Pågående avtal: ett avtal som innebär återkommande leverans av varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss tid;
7. Hållbar informationsbärare: varje hjälpmedel - inklusive e-post - som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som riktar sig till honom personligen, på ett sätt som möjliggör framtida samråd eller användning under en period som mäts till det syfte för vilket informationen är avsedd, och att oförändrad återgivning av den lagrade informationen är möjlig;
8. Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;
9. Företagare: den fysiska eller juridiska person och erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster på distans för konsumenterna;
10. Distansavtal: ett avtal som ingås mellan företagaren och konsumenten inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, varvid fram till och med ingåendet av avtalet uteslutande eller också användning görs av en eller flera tekniker för distanskommunikation;
11. Mall för ångerblankett: den europeiska förlagan för ångerblankett ingår i Bilaga I i dessa allmänna villkor;
12. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal, utan att konsument och företagare har vistats tillsammans samtidigt i samma utrymme.


Företagsnamn: Extensa Lighting
CoC-nummer: 68952309
Momsregistreringsnummer: NL857662624B01
Företagsadress: Brinkweg 32, 7021 BW Zelhem, Nederländerna.
E-postadress: contact@extensalighting.com
Telefonnummer: +31 314645401


1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och på varje ingått distansavtal mellan företagare och konsument.
2. Innan distansavtalet ingås, kommer texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten. Om detta skäligen inte är möjligt, ska företagaren, innan distansavtalet ingås, ange på vilket sätt de allmänna villkoren kan granskas hos företagaren och att de, på begäran av konsumenten, kommer att skickas kostnadsfritt så snart som möjligt.
3. Om distansavtalet ingås elektroniskt, med avvikelse från föregående avsnitt och innan distansavtalet ingås, kan texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig på elektronisk väg för konsumenten på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett enkelt sätt på en hållbar informationsbärare. Om detta skäligen inte är möjligt, innan distansavtalet ingås, ska det anges var vetskap om de allmänna villkoren kan ske på elektronisk väg och att de ska skickas på begäran av konsumenten på elektronisk väg eller på annat sätt kostnadsfritt.
4. I fall där förutom dessa allmänna villkor även särskilda villkor för produkter eller för tjänster är tillämpliga, är den andra och tredje sektionen lika tillämpbar och konsumenten kan i händelse av motstridiga villkor, alltid göra anspråk på tillämplig bestämmelse som är den mest fördelaktiga för honom.


1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller sker under villkor, kommer detta att uttryckligen anges i erbjudandet.
2. Erbjudandet innehåller en komplett och precis beskrivning av de produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att göra en bra bedömning av erbjudandet möjlig för konsumenten. Om företagaren använder bilder, utgör dessa en sannskyldig representation av de produkter, tjänster och/eller digitalt innehåll som erbjuds. Uppenbara felaktigheter eller uppenbara fel i erbjudandet är inte bindande för företagaren.
3. Varje erbjudande innehåller sådan information, att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är kopplade till godkännandet av erbjudandet.


1. Avtalet är under förutsättning av bestämmelserna i avsnitt 4, ingånget vid tidpunkten för konsumentens godkännande av erbjudandet och efterlevnaden av de villkor som fastställs.
2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet på elektronisk väg, bekräftar företagaren utan dröjsmål på elektronisk väg mottagandet av acceptans av erbjudandet. Så länge som mottagandet av denna acceptans inte har bekräftats av företagaren, kan konsumenten häva avtalet.
3. Om avtalet ingås elektroniskt, kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda elektronisk överföring av data och han kommer att skapa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt, ska entreprenören vidta därtill lämpliga säkerhetsåtgärder.
4. Företagaren kan inom ramen för lagen – informera sig om konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, liksom alla omständigheter och faktorer som har betydelse för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren har, på grundval av denna undersökning, goda grunder att inte ingå avtalet, är han behörig att förvägra en beställning eller en ansökan med motivering eller att ansluta särskilda villkor därtill.
5. Företagaren skall senast vid leverans av produkten, tjänsten eller digitalt innehåll, till konsumenten översända följande information, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras på en hållbar informationsbärare hos konsumenten på ett lättillgängligt sätt:
a. besöksadress för företagarens filial dit konsumenten kan vända sig med klagomål;
b. de villkor och förutsättningar under vilka och det sätt på vilket konsumenten kan utnyttja ångerrätten, eller ett klart besked om att utesluta ångerrätten;
c. information om garantier och befintlig service efter köpet;
d. priset inklusive alla skatter för produkten, tjänsten eller digitalt innehåll; i så mån tillämpliga kostnader för leverans; och betalningssättet, leverans eller utförande av distansavtalet;
e. kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller har odefinierad löptid;
f. om konsumenten har ångerrätt, mallen för ångerblankett.
6. I händelse av ett pågående avtalsförhållande gäller bestämmelsen i föregående avsnitt endast för den första leveransen.


För produkter:
1. Konsumenten kan häva ett avtal när det gäller köp av en produkt under en ångerfrist på 14 dagar utan motivering. Företagaren kan fråga konsumenten om orsaken till ångrandet, men inte avtvinga honom ett uttalande om sina anledningar.
2. Den ångerfrist som nämns i avsnitt 1 börjar dagen efter det att konsumenten eller en tredje part som utsetts av konsumenten i förväg, inte transportören, har fått produkten, eller:
a. om konsumenten i samma beställning har beställt flera produkter: den dag då konsumenten eller en tredje part som utsetts av honom, har fått den sista produkten. Företagaren får, under förutsättning att han har informerat konsumenten om detta i förväg innan beställningsprocessen på ett tydligt sätt, vägra en beställning av flera produkter med olika leveranstider.
b. om leverans av en produkt består av olika sändningar eller delar: den dag då konsumenten eller en tredje part som utsetts av honom, har fått den sista leveransen eller den sista delen; c. i fråga om avtal om återkommande leverans av produkter under en viss tid: den dag då konsumenten eller en tredje part som utsetts av honom, har fått den första produkten.

I fråga om tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium:
3. Konsumenten kan häva ett tjänsteavtal och ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium under 14 dagar utan motivering. Företagaren kan fråga konsumenten om orsaken till ångrandet, men detta kräver inte ett uttalande om hans anledningar.
4. Den ångerfrist som nämns i avsnitt 3 börjar den dag som följer på ingåendet av avtalet.

Förlängd ångerfrist för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium i händelse av att inte ha informerat om ångerrätten:
5. Om företagaren inte har gett konsumenten den information som är obligatorisk enligt lag om ångerrätt eller inte har lämnat ångerrättsmall, då slutar ångerfristen tolv månader efter utgången av den ursprungliga ångerfristen, som fastslagits i enlighet med de föregående avsnitten i denna artikel.
6. Om företagaren har tillhandahållit den information som anges i föregående avsnitt till konsumenten inom tolv månader efter startdatum för den ursprungliga ångerfristen, då löper ångerfristen ut 14 dagar efter den dag då konsumenten har mottagit informationen.


1. Under ångerfristen ska konsumenten noggrant hantera produkten och förpackningen. Han ska bara packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att fastställa karaktären, funktionerna och användandet av produkten. Utgångspunkten är härmed att konsumenten bara kan hantera och inspektera produkten som han skulle få göra i en butik.
2. Konsumenten är bara ansvarig för den värdeminskning av produkten som är en följd av ett sätt att hantera produkten som går utöver vad som är tillåtet i avsnitt 1.
3. Konsumenten är inte ansvarig för värdeminskning av produkten om företagaren före eller vid ingående av avtalet inte har gett honom all information obligatorisk enligt lag om ångerrätten.


1. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt, kommer han anmäla detta inom ångerfristen med hjälp av mallen för ångerblankett eller på ett annat icke-ambivalent sätt till företagaren.
2. Så snabbt som möjligt, men inom 14 dagar från dagen efter den anmälan som avses i punkt 1, kommer konsumenten att skicka tillbaka produkten, eller lämnar han över den till (en behörig person hos) företagaren https://extensalighting.com. Detta behövs inte om företagaren har erbjudit sig att hämta produkten själv. Konsumenten har respekterat ångerfristen i vilket fall som helst om han skickar tillbaka produkten innan ångerfristen har löpt ut.
3. Konsumenten skickar tillbaka produkten med alla levererade tillbehör, om det rimligtvis är möjligt i ursprungligt skick och förpackning, och i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som tillhandahållits av företagaren.
4. Risken och bevisbördan för ett korrekt och snabbt utnyttjande av ångerrätten ligger hos konsumenten.
5. Konsumenten bär de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka produkten. Om företagaren inte har angett att konsumenten måste bära dessa kostnader eller om företagaren uppger att han kommer att stå för kostnaderna, så behöver konsumenten inte bära kostnaderna för att skicka tillbaka produkten.
6. Om konsumenten ångrar sig efter att uttryckligen först ha begärt att utförandet av tjänsten eller leverans av gas, vatten eller el som inte har gjorts redo för försäljning i begränsad volym eller bestämd kvantitet startar under ångerfristen, är konsumenten skyldig att betala företagaren ett belopp som motsvarar den del av den rättsliga förpliktelse som har följts av företagaren vid tidpunkten för ångrandet, jämfört med den fullständiga efterlevnaden av den rättsliga skyldigheten.
7. Konsumenten bär inga kostnader för utförandet av tjänster eller leverans av vatten, gas eller el, som inte har gjorts redo för försäljning i en begränsad volym eller kvantitet, eller till leverans av stadsvärme, om:
a. företagaren till konsumenten inte lämnat information obligatorisk enligt lag om ångerrätten, ersättning för kostnader i samband med ångrande eller mallen för ångerblankett, eller;
b. konsumenten inte uttryckligen begärt det i början av utförandet av tjänsten eller leverans av gas, vatten, el eller stadsuppvärmning under ångerfristen.
8. Konsumenten bär inga kostnader för fullständig eller partiell leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium, om:
a. Han, innan leveransen av detta, inte uttryckligen accepterat vid starten av efterlevnaden av avtalet före utgången av ångerfristen;
b. han inte har bekräftat att förlora sin ångerrätt vid beviljandet av hans tillåtelse; eller
c. företagaren har underlåtit att bekräfta detta uttalande för konsumenten.
9. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt, kommer alla ytterligare avtal hävas enligt lag.


1. Om företagaren gör meddelande om ångrande möjligt för konsumenten på elektronisk väg, kommer han efter mottagandet av detta meddelande, utan dröjsmål, att sända ett mottagningsbevis.
2. Företagaren betalar alla utbetalningar från konsumenten, inklusive eventuella kostnader för leverans med hänsyn till företagaren för den returnerade produkten, utan dröjsmål, men inom 14 dagar efter den dag då konsumenten underrättar honom om ångrandet. Om företagaren erbjuder sig att hämta produkten själv, kan han vänta med att betala tillbaka tills han har fått tillbaka produkten eller tills konsumenten visar att han har sänt tillbaka produkten, beroende på vilket som sker tidigast.
3. Företagaren använder för återbetalning samma betalningsinstrument som konsumenten har använt, såvida inte konsumenten går med på en annan metod. Återbetalningen är gratis för konsumenten.
4. Om konsumenten har valt ett dyrare leveranssätt än den billigaste standardleveransen, då behöver företagaren inte betala tillbaka de extra kostnaderna för det dyrare sättet.


Företagaren kan utesluta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om företagaren har förklarat detta tydligt på erbjudandet, åtminstone i god tid innan avtalet ingås:
1. Produkter eller tjänster där priset är kopplat till fluktuationer på finansmarknaden över vilka företagaren inte har något inflytande och som kan uppstå under tiden för ångerfristen;
2. Avtal som ingås vid en offentlig auktion. Vid en offentlig auktion skall förstås en försäljningsmetod där produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster erbjuds av företagaren för konsumenten som är personligen närvarande eller får möjlighet att närvara personligen vid auktionen, under förvaltning av en auktionsförrättare och där den vinnande budgivaren är skyldig att ta emot produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster; 3. Serviceavtal, efter fullständigt utförande av tjänsten, men endast om:
a. utförandet har börjat med uttryckligt medgivande från konsumenten; och
b. konsumenten har förklarat att han förlorar sin ångerrätt så snart företagaren har genomfört avtalet i sin helhet;
4. Paketresor som avses i artikel 7:500 nederländska civillagen och avtal för transport av personer;
5. Serviceavtal om tillhandahållande av boende, om det i avtalet förutses ett visst datum eller tid för utförande och annat än för bostadsändamål, transport av varor, biluthyrning och catering;
6. Avtal med avseende på fritid, om det i avtalet förutses ett visst datum eller tid för utförande av dessa;
7. Produkter som tillverkas i enlighet med specifikationer från konsumenten, som inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av individuella val eller beslut av konsumenten, eller som tydligt är avsedda för en viss person;
8. Produkter som blir dåliga snabbt eller har en begränsad hållbarhetstid;
9. Förseglade produkter som på grund av skyddet för hälsa och hygien inte är lämpliga att skickas tillbaka och för vilka förseglingen har brutits efter leveransen;
10. Produkter som efter leverans till sin natur är oåterkalleligen blandade med andra produkter;
11. Alkoholhaltiga drycker för vilka priset är överenskommet vid ingående av avtalet, men för vilka leverans endast kan ske efter 30 dagar, och för vilka det faktiska värdet beror på fluktuationer på marknaden som företagaren inte har något inflytande över;
12. Förseglade ljud- och videoinspelningar och datorprogram, för vilka förseglingen har brutits efter leveransen;
13. Tidningar, periodiska publikationer eller tidskrifter, med undantag för abonnemang därpå;
14. Leverans av digitalt innehåll annat än på ett fysiskt medium, men endast om:
a. utförandet har börjat med uttryckligt medgivande från konsumenten; och
b. konsumenten har förklarat att han härmed förlorar sin ångerrätt.


1. Under giltighetstiden som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter som erbjuds och/eller tjänster inte att höjas, med undantag för prisändringar till följd av förändringar i momssatser.
2. I avvikelse från föregående avsnitt kan företagaren erbjuda produkter eller tjänster för vilka priserna är kopplade till fluktuationer på finansmarknaden och på vilka företagaren inte har något inflytande, med varierande priser. Denna länk till fluktuationer och att priserna som kan vara angivna är vägledande priser, ska anges i erbjudandet.
3. Prishöjningar inom 3 månader efter ingåendet av avtalet är endast tillåtna om de är följden av lagar och förordningar.
4. Prishöjningar från 3 månader efter ingåendet av avtalet är endast tillåtna om företagaren har fastställt detta och.
a. dessa är en följd av lagar och förordningar; eller
b. konsumenten har rätt att häva avtalet med början dagen som prisökningen startar.
5. Priserna som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster är inklusive moms.


1. Företagaren garanterar att produkterna eller tjänsterna är i överensstämmelse med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, med rimliga krav på korrekthet och/eller användbarhet och de lagliga bestämmelserna för dagen för ingående av avtal och/eller myndighetsföreskrifter. Om överenskommet garanterar företagaren också att produkten är lämplig för annat än normal användning.
2. En extra garanti som tillhandahålls av företagaren, hans leverantör, tillverkare eller importör begränsar aldrig de rättigheter och anspråk enligt lag som konsumenten kan göra anspråk på, på grundval av avtalet mot företagaren om företagaren har brustit i efterlevnad med sin del av avtalet.
3. Under extra garanti förstås varje rättslig skyldighet för företagaren, hans leverantör, importör eller producent där detta till konsumenten beviljas vissa rättigheter eller anspråk som går utöver vilka han är skyldig enligt lag om han har brister i efterlevnaden av sin del av avtalet.


1. Företagaren skall iaktta största möjliga noggrannhet vid mottagandet och vid genomförandet av beställningar av produkter och vid bedömning av ansökningar för tillhandahållande av tjänster.
2. Såsom leveransadress anses den adress som konsumenten har gjort känd för företagaren.
3. I enlighet med vad har sagts om det i artikel 4 i dessa allmänna villkor, skall företagaren skall expediera godkända beställningar med god hastighet men inte senare än inom 30 dagar om inte annan leveranstid har överenskommits. Om leveransen blir försenad, eller om en beställning inte kan genomföras eller endast delvis, då skall konsumenten meddelas om detta senast 30 dagar efter att han har lagt en beställning. Konsumenten har i detta fall rätt att häva avtalet utan kostnader och rätt till möjlig ersättning för skada.
4. Efter hävande i enlighet med föregående avsnitt skall företagaren betala tillbaka det belopp som konsumenten har betalat utan dröjsmål.
5. Risken för skador och/eller förlust av produkter ligger hos företagaren tills tidpunkten för leverans till konsumenten eller en utsedd representant som gjorts känd i förväg för företagaren, om inte annat uttryckligen överenskommits.


Uppsägning:
1. Konsumenten kan när som helst säga upp ett avtal som har slutits för en odefinierad tid och som gäller frekventa leveranser av produkter (inkluderat elektricitet) eller tjänster, i enlighet med överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid på högst en månad.
2. Konsumenten kan säga upp ett avtal som har slutits för en viss tid och som gäller frekventa leveranser av produkter (inkluderat elektricitet) eller tjänster, när som helst mot slutet av den bestämda tiden i enlighet med överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid på högst en månad.
3. Konsumenten kan häva de avtal som nämns i föregående avsnitt:
a. när som helst och utan begränsing till en viss tid eller under en viss period;
b. åtminstone på samma sätt som dessa har ingåtts av honom;
c. alltid med samma uppsägningstid som företagaren har fastställt för sig själv.

Förlängning:
4. Ett avtal som har ingåtts för en bestämd period och som gäller för frekvent leverans av produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster, kan inte förlängas eller förnyas underförstått för en bestämd varaktighet.
5. I avvikelse från föregående avsnitt kan ett avtal som har ingåtts för en bestämd period och som gäller frekventa leveransen av tidningar och tidskrifter förlängas underförstått för en bestämd varaktighet av högst tre månader, om konsumenten kan avbryta detta förlängda avtal mot slutet av förlängningen med en uppsägningstid på högst en månad.
6. Ett avtal som har ingåtts för en bestämd period och som gäller frekvent leverans av produkter eller tjänster, kan bara förlängas underförstått med en odefinierad varaktighet om konsumenten får häva avtalet när som helst med en uppsägningstid på högst en månad. Uppsägningstiden är högst tre månader om avtalet avser periodisk leverans, men mindre än en gång per månad, av dagstidning, veckotidningar och andra tidskrifter. 7. Ett avtal med begränsad varaktighet för frekvent leverans för introduktion av tidningar och tidskrifter (provprenumeration eller prenumeration för att stifta bekantskap) förlängs inte underförstått och avslutas automatiskt efter utgången av provperioden eller introduktionstiden.

Varaktighet:
8. Om ett avtal har en löptid på mer än ett år, får konsumenten efter ett år häva avtalet när som helst med en uppsägningstid på högst en månad, såvida inte skälighet och rättvisa invänder mot uppsägning före utgången av den överenskomna tiden.


1. I den mån det inte på annat sätt har avgjorts i avtalet eller ytterligare villkor, måste belopp skyldiga av konsumenten betalas inom 14 dagar efter starten av ångerfristen, eller vid avsaknad av en ångerfrist inom 14 dagar efter ingåendet av avtalet. I fall av ett avtal om beviljandet av en tjänst, inleds denna dagen efter att kunden har fått en bekräftelse på avtalet.
2. Vid försäljning av varor till konsumenter kan konsumenten aldrig åläggas i allmänna villkor till förskottsbetalning av mer än 50 %. När förskottsbetalning har fastställts, kan konsumenten inte göra anspråk om någonting om genomförande av den berörda beställningen eller tjänsten, innan den fastställda förskottsbetalningen har ägt rum.
3. Konsumenten har skyldighet att rapportera felaktigheter i tillhandahållna eller angivna betalningsuppgifter utan dröjsmål till företagaren. 4. Om konsumenten inte i rätt tid fullföljer sina betalningsförpliktelser, då är han, efter han har blivit kontaktad av företagaren om för sen betalning och företagaren har beviljat konsumenten 14 dagar för att uppfylla sina betalningsförpliktelser, efter avsaknad av betalning inom denna 14 dagars period skyldig att över kvarvarande restbelopp betala ränta enligt lag och företagaren bemyndigas att lägga till inkassokostnader. Dessa inkassokostnader får uppgå till högst: 15 % över utestående belopp upp till €2,500; 10 % över följande €2.500 och 5 % över följande 5,000 € med ett minimum av €40. Företagaren kan till konsumentens förmån avvika från nämnda belopp och procentsatser.


1. Företagaren har ett klagomålsförfarande som gjorts tillräckligt känt och behandlar klagomål enligt detta klagomålsförfarande.
2. Klagomål om genomförandet av avtalet måste lämnas in inom rimlig tid efter det att konsumenten har upptäckt defekter, fullt och tydligt beskrivna till företagaren.
3. Klagomål som inkommit till företagaren kommer att besvaras inom 14 dagar räknat från datum för mottagandet. Om ett klagomål kräver en överskådlig längre handläggningstid, kommer sedan ett svar ges av företagaren inom 14 dagar med en bekräftelse av mottagandet och en indikation när konsumenten kan förvänta sig ett mer omfattande svar.
4. Om klagomålet inte kan lösas inom rimlig tid eller inom 3 månader efter inlämnandet av klagomålet i ömsesidigt samråd, då uppstår en tvist som är berättigad för tvisteförordningarna.


1. Enbart lagstiftningen i Nederländerna är tillämplig på avtal mellan företagare och konsument för vilka dessa allmänna villkor avser.
2. Tvister mellan konsumenter och företagare om ingåendet eller utförandet av avtal vad gäller produkter och tjänster levererade eller som skall levereras av denna företagare, kan lämnas in av både konsumenter och företagare till europeisk plattform för tvistlösning på nätet.


Ytterligare bestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och måste registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett lättillgängligt sätt på en hållbar informationsbärare.


(fyll i och skicka in denna blankett endast när du vill ångra avtalet)

Till:
Extensa Lighting
Brinkweg 32, 7021 BW, Zelhem, The Netherlands.
+31 314645401
contact@extensalighting.com

Jag/vi meddelar härmed att jag/vi vill ångra vårt avtal rörande försäljningen av följande produkter: [produktbeskrivning]* leverans av följande digitalt innehåll: [beskrivning av digitalt innehåll]* utförandet av följande tjänster: [beskrivning av tjänst]*.

Beställt den*/mottagit den* [beställningsdatum för när det gäller tjänster eller mottagande i fråga om produkter]

[Konsumentens namn]
[Konsumentens adress]
[Konsumentens namnteckning] (endast när denna blankett skickas in på papper)

* Stryk det som inte är tillämpligt eller fyll i vad som gäller

Ladda ner allmänna villkor

Ladda ner mall för ångerblankett

1